درباره ما

ما را بیشتر بشناسید

از سپیده دمان طلوع زندگی ، انسان با تکیه بر دانش و فکر آفریدن و خلق نمودن توانسته است در این کره خاکی ماندگار شود.موجوداتی در این جهان بوده اند که از انسان قدرتمندتر بوده اند،ولی چون از اندیشیدن و خلق کردن عاجز بوده اند، اینک جر فسیلی از آنها به یادگار نمانده است.از همان روز که پای در راه آفریدن و تولید نهاده ایم ، تلاشمان بر آن است تا با تکیه بر دانش بشری و ظرافتهای بی بدیل هنری و با استفاده از آنچه خالق بزرگ به ما ارزانی داشته است ، خلق کنیم بیافرینیم و ماندگاری را در این راه بجوییم.

و اینک که بعد از سالیان سال ، کارنامه مان را در پیش رویتان قرار می دهیم ، به بودن ارزشمندتان در کنارمان می بالیم و در می یابیم که راه بیراهه را نپیموده ایم.

حضور پربارتان را اجر می نهیم و خواهیم کوشید آن را به زیباترین و ظریف ترین صورت پاس بداریم.

آشنایی با هیئت مدیره گروه کارخانجات غفاری

اکبر غفاری رفیع

  • Founder of group / Chairman

اکبر غفاری رفیع

بنیانگذار کارخانجات تولیدی گروه غفاری

رئیس هیئت مدیره

مسعود غفاری رفیع

  • Management of Directing

مسعود غفاری رفیع

مدیر عامل کارخانجات تولیدی گروه غفاری

عضو هیئت مدیره

مهدی غفاری رفیع

  • Management of Finance & Export

مهدی غفاری رفیع

مدیر داخلی / مدیر خرید و بازرگانی خارجی

عضو هیئت مدیره

مرتضی غفاری رفیع

  • Management of Finance & Export

مرتضی غفاری رفیع

مدیر بازرگانی

عضو هیئت مدیره

محمد غفاری رفیع

  • Membership of board

محمد غفاری رفیع

عضو هیئت مدیره کارخانجات تولیدی گروه غفاری