اکبر غفاری رفیع

بنیانگذار کارخانجات تولیدی گروه غفاری

رئیس هیئت مدیره