محمد غفاری رفیع

عضو هیئت مدیره کارخانجات تولیدی گروه غفاری