مسعود غفاری رفیع

مدیر عامل کارخانجات تولیدی گروه غفاری

عضو هیئت مدیره