مهدی غفاری رفیع

مدیر داخلی / مدیر خرید و بازرگانی خارجی

عضو هیئت مدیره