آشنایی با اعضای هیئت مدیره

  • Founder of group / Chairman

اکبر غفاری رفیع

بنیانگذار کارخانجات تولیدی گروه غفاری

رئیس هیئت مدیره

  • Management of Directing

مسعود غفاری رفیع

مدیر عامل کارخانجات تولیدی گروه غفاری

عضو هیئت مدیره

  • Management of Finance & Export

مهدی غفاری رفیع

مدیر داخلی / مدیر خرید و بازرگانی خارجی

عضو هیئت مدیره

  • Management of Finance & Export

مرتضی غفاری رفیع

مدیر بازرگانی

عضو هیئت مدیره

  • Membership of board

محمد غفاری رفیع

عضو هیئت مدیره کارخانجات تولیدی گروه غفاری